Kva krav krev vi inn

Andre gebyrer

 1. Byggjesaksgebyr
 2. Årsgebyr NIS
 3. Årsgebyr NOR
 4. Andre NIS-gebyr
 5. Andre NOR-gebyr
 6. Førstegangsgebyr NIS
 7. Førstegangsgebyr NOR
 8. Gebyr- Bunkerssertifikat og CLC sertifikat
 9. Gebyr- film- og videogramlova
 10. Gebyr for etterregistrering av ny burettsandel
 11. Gebyr for grunnboksutskrifter
 12. Gebyr for innregistrering av burettsandelar
 13. Gebyr for registrering/merknad på burettsandel
 14. Gebyr for utskrift m.m., burettsandelar
 15. Gebyr - måling av fritidsfartøy
 16. Inkassobevillingsgebyr
 17. Gebyr for grunnboksutskrifter
 18. Overlastgebyr
 19. Øvrige gebyr for flyttbare innretningar m.v.
 20. Øvrige gebyrer NOR
 21. Prospektgebyr noterte prospekter eigenkapital
 22. Prospektgebyr noterte prospekter framandkapital
 23. Prospektgebyr unoterte prospekter eigenkapital
 24. Prospektgebyr unoterte prospekter framandkapital
 25. Registreringsgebyr NIS
 26. Registreringsgebyr NOR
 27. Skjenkeløyve - Alkohollova
 28. Tinglysingsgebyr - Kartverket

Andre krav

 1. Årsavgift for tilsyn
 2. Årsavgift for edelmetall
 3. Deltakaravgift til fagkonferanse
 4. Deltakaravgift til konkurranserettskonferanse
 5. Dokumentavgift
 6. DSB - Diverse pengekrav
 7. DSB - EL-avgift
 8. DSB - Førsteleddsomsetningsavgift
 9. Eigenandel fritt rettsråd
 10. Eigenandel fri saksføring
 11. Feilutbetalt bustønad
 12. Finanstilsynsavgift
 13. Finanstilsynsavgift 2008
 14. Finanstilsynsavgift 2009
 15. Finanstilsynsavgift- skatteetaten
 16. Forsvarsbygg - Fellestenester
 17. Forsvarsbygg - Futura
 18. Forsvarsbygg - Nasjonale festningsverk
 19. Forsvarsbygg - Skifte eigedom
 20. Forsvarsbygg - Utleige
 21. Forsvarsbygg - Utvikling
 22. Miljøerstatning Sysselmannen
 23. Mislighalde lån Husbanken
 24. Naudlidenheitslån - UD
 25. Refusjon av utgifter - Konkurransetilsynet
 26. Refusjon av utlegg - UD
 27. Refusjonskrav - bokettersyn
 28. Refusjonskrav oppnemning av forvaltar
 29. Refusjonskrav - Datatilsynet
 30. Refusjonskrav - Fri rettshjelp
 31. Restkrav Husbanken
 32. Restrenter dokumentavgift
 33. Salær - Fri rettshjelp
 34. Tilbakebeit av tilskot til forretningsutvikling § 1-6
 35. Tilbakebetaling av tilskot til forretningsutvikling §10
 36. Tilbakebetaling av tilskot til produksjonar § 1-13
 37. Tilbakebetaling av midlar Norsk senter for utviklingsarbeid (Norec)
 38. Tilbakebetaling av tilskot - Konkurransetilsynet
 39. Tilbakebetaling av tilskot til produksjonar § 1-12
 40. Tilbakebetaling av tilskot
 41. Tilbakebetaling - UD
 42. Tilleggsavgift - Kartverket
 43. Tilskot til NPE
 44. Tvangsbot barnelova
 45. Vinningsavståing

Brotsgebyr

 1. Brotsgebyr - Datatilsynet
 2. Brotsgebyr - Energilova
 3. Brotsgebyr - Kringkastingslova
 4. Brotsgebyr - Meisterbrevnemnda
 5. Brotsgebyr - Minerallova
 6. Brotsgebyr - Skipssikkerheitslova
 7. Brotsgebyr - Vallova
 8. Brotsgebyr - Vassdragsreguleringslova
 9. Brotsgebyr - Vassressurslova
 10. DSB - Overtredelsesgebyr - Sivilbeskyttelsesloven
 11. DSB - Overtredelsesgebyr - el-tilsynslova
 12. Brotsgebyr - Energilova
 13. Brotsgebyr - Minerallova
 14. Økonomisk sanksjon frå annan EØS-stat
 15. Brotsgebyr arbeidsmiljølova
 16. Lovbrotsgebyr - Børsloven
 17. Lovbrotsgebyr - dekkmerking
 18. Lovbrotsgebyr - Elsertifikatlova
 19. Lovbrotsgebyr - energimerking biler
 20. Lovbrotsgebyr folkeregisterlova
 21. Lovbrotsgebyr – havressurslova
 22. Lovbrotsgebyr konkurranselova
 23. Lovbrotsgebyr - marknadsføringslova
 24. Lovbrotsgebyr - Merkelova
 25. Lovbrotsgebyr plan og bygningslova
 26. Lovbrotsgebyr Sysselmannen
 27. Lovbrotsgebyr - Verdipapirhandel Oslo Børs
 28. Lovbrotsgebyr – verdipapirhandellova

Tvangsmulkter

 1. Dagmulkt - Børsloven
 2. Dagmulkt - Verdipapirhandel Oslo Børs
 3. Dagmulkt - Finanstilsynslova
 4. DSB - Tvangsmulkt - produktkontrollova
 5. DSB - Tvangsmulkt - Sivilbeskyttelseslova
 6. DSB - Tvangsmulkt el-tilsynslova
 7. Tvangsmulkt – finansieringverksemdloven
 8. Tvangsmulkt – forsikringsarbeidslova
 9. Tvangsmulkt - havressurslova
 10. Tvangsmulkt – IKT-løsninger
 11. Tvangsmulkt - marknadsføringslova
 12. Tvangsmulkt – obligatorisk tenestepensjon
 13. Tvangsmulkt - plan og bygningslova
 14. Tvangsmulkt Sysselmannen
 15. Tvangsmulkt – verdipapirhandellova
 16. Tvangsmulkt - Apoteklova
 17. Tvangsmulkt - Arbeidsmiljølova
 18. Tvangsmulkt - Datatilsynet
 19. Tvangsmulkt - Forureiningslova
 20. Tvangsmulkt - Fritids- og småbåt
 21. Tvangsmulkt - Kringkastingslova
 22. Tvangsmulkt - Legemiddellova
 23. Tvangsmulkt - Medieeigarskapslova
 24. Tvangsmulkt - Minerallova
 25. Tvangsmulkt - Produktkontrollova
 26. Tvangsmulkt - Skipssikkerheitslova
 27. Tvangsmulkt - Statistisk Sentralbyrå