Dette kan du gjere på nettsida

For at du skal få inkassobevilling etter inkassolova § 5,må du betale eit saksbehandlingsgebyr som er fire gonger rettsgebyret.

Dersom du ikkje betaler gebyret, vil du ikkje få behandla søknaden din om inkassoløyving  Hvis du ønskjer å søkje om ettergiving eller klage på tildelinga av kravet, er det Finanstilsynet som behandlar søknaden din. Vi stansar ikkje innkrevjinga mens søknaden blir behandla, dersom vi ikkje mottek anna melding frå Finanstilsynet.

SI kan behandle søknader om nedsetjing av kravet, jf. SI-lova § 8. SI kan sette ned kravet dersom vi trur at ei nedsetjing av kravet vil gi betre dekning enn framleis innkrevjing av kravet. Vi kan ikkje sette ned kravet, dersom vi trur at dette vil verke støytande overfor andre eller svekkje den allmenne betalingsmoralen.

Dersom kravet ikkje blir betalt innan forfall, spring det forseinkingsrente på kravet.

SI kan skattemotrekne kravet.

Aktuelle lovheimlar

SI-lova§ 4

SI-lova § 7

SI-lova § 8

Inkassolova § 5 jf inkassoforskrifta § 5-1

Kontakt oss