Årsavgift for tilsyn

Korleis skjer innkrevjinga for dette kravet?

(Trykk på stega for å lese meir)

Frivilleg innkrevjing

1. Faktura

Bilde

2. Varsel om tvangsinnkrevjing

Bilde

Tvangsinnkrevjing

3. Varsel om utleggsforretning

Bilde

4. Utleggsforretning

Bilde

Dette kan du gjere på nettsida

Årsavgifta dekkjer ikkje kostnadene ved Justervesenets tilsyn av bransjen. Det er ikkje sikkert at Justervesenet gjestar alle bedrifter kvart år. Dei utfører stikkprøvekontrollar baserte på risikovurderingar.

Årsavgifta blir betalt av dei som har gjennomstrøymingsmålar som blir nytta for sal av drivstoff på bensinstasjonar, gjennomstrøymingsmålar for sal av flytande gass, vektar for daglegvarebutikkar, post i butikk og postkontor, taksameter (hos drosjar), elektrisitetsmålarar og tilsyn av målereiskapar og at krava til ferdigpakningar blir overhaldne hos fiskemottaka.

Skulle kontrollen avdekkje brot på lov eller forskrift har Justervesenet moglegheit til å dømme ytterlegare sanksjonar.
Ved seinka betaling spring det forseinkingsrente på krava.

Aktuelle lovheimlar

Lov om måleiningar, måling og normaltid § 31

Forseinkingsrentelova

SI-lova§ 4

SI-lova § 8

SI-lova § 1 jamfør SI-forskrifta § 1

Tvangsfullbyrdingslova § 7-2 bokstav e

Kontakt oss