Årsavgift for edelmetall

Korleis skjer innkrevjinga for dette kravet?

(Trykk på stega for å lese meir)

Frivilleg innkrevjing

1. Faktura

Bilde

2. Purring

Bilde

3. Varsel om tvangsinnkrevjing

Bilde

Tvangsinnkrevjing

4. Til lokal namsmann

Bilde

Dette kan du gjere på nettsida

Justervesenet fører tilsyn med dei varer som blir markedsførde som gull, sølv og platina (edelmetall). Dette inneber at Justervesenet kan kome på inspeksjosngjesting ved utsalsstader. I inspeksjonen kan dei sjekke for eksempel om: varene er stempla med finleiks- og ansvarsmerke, finleiksstandardene er i samsvar med lova, ansvarsmerka er registrert hos Patentstyret eller meldt til Justervesenet, finleiken på vara er i samsvar med finleiksstempla på vara. For tilsynsoppgåvene blir det betalt eit årsgebyr til Justervesenet. Gebyret blir betalt av kvart utsalsstad som omset edelt metall eller varer av edelt metall, uavhengig av om Justervesenet kjem på kontroll hos dei det inneverande året. Nærings- og Fiskeridepartementet fastset storleiken på gebyret.

Skulle kontrollen avdekkje brot på lov eller forskrift har Justervesenet moglegheit til å dømme ytterlegare sanksjonar.
Ved seinka betaling spring det forseinkingsrente på krava.

Aktuelle lovheimlar

Edelmetallova § 11

-skriftstykke, jf. tvangfullføringslova § 7-2 bokstav f

SI-lova§ 4

Forseinkingsrentelova

SI-lova § 8

Kontakt oss