Feilutbetalt bustønad

Korleis skjer innkrevjinga for dette kravet?

(Trykk på stega for å lese meir)

Frivilleg innkrevjing

1. Faktura

Bilde

2. Varsel om tvangsinnkrevjing

Bilde

Tvangsinnkrevjing

3. Varsel om utleggsforretning

Bilde

4. Utleggsforretning

Bilde

Dette kan du gjere på nettsida

Feilutbetaling av bustønad kan krevjast tilbake. Mange feilutbetalingar blir oppdaga under saksbehandlinga i kommunane eller Husbanken, men også informasjon frå søkjer, melding frå kommunen eller anonyme meldingar kan avdekkje feilutbetalingar.

Dersom du ønskjer å klage på at kravet oppstod, er det Husbanken som behandlar dette. Innkrevjinga blir ikkje stansa under behandlinga av søknaden før vi mottek anna melding frå Husbanken.

Aktuelle lovheimlar

Lov om bustønad § 11

Lov om bustønad § 10

Bustøtteloven § 12

SI-lova§ 4

SI-lova § 1 jamfør SI-forskrifta § 1

Kontakt oss