Refusjonskrav - bokettersyn

Korleis skjer innkrevjinga for dette kravet?

(Trykk på stega for å lese meir)

Frivilleg innkrevjing

1. Faktura

Bilde

2. Purring

Bilde

3. Varsel om tvangsinnkrevjing

Bilde

Tvangsinnkrevjing

4. Til lokal namsmann

Bilde

Dette kan du gjere på nettsida

Tilsynsrådet kan utføre bokettersyn hos advokatar og rettshjelparar. Tilsynsrådet kan også krevje  at advokaten dekkjer utgiftene ved bokettersynet dersom utgiftene skuldast at advokaten ikkje har overhalde reglane i advokatforskrifta.

Aktuelle lovheimlar

SI-lova § 7

SI-lova§ 4

Advokatforskrifta § 4-7

SI-lova § 8

Kontakt oss