Refusjonskrav oppnemning av forvaltar

Korleis skjer innkrevjinga for dette kravet?

(Trykk på stega for å lese meir)

Frivilleg innkrevjing

1. Faktura

Bilde

2. Varsel om tvangsinnkrevjing

Bilde

Tvangsinnkrevjing

3. Varsel om utleggsforretning

Bilde

4. Utleggsforretning

Bilde

Dette kan du gjere på nettsida

I visse tilfelle blir det nødvendig at Tilsynsrådet vel ein forvaltar av ei advokatverksemd. Forvaltaren skal forvalte advokatverksemda slik at skade og tap for klientane blir avverja i størst mogleg utstrekning. Kostnadene ved forvaltninga eller avviklinga av advokatverksemda blir dekt av Tilsynsrådet, men Tilsynsrådet kan krevje refusjon for desse kostnadene av det buet som advokatverksemda inngår i.

Aktuelle lovheimlar

Tvangsfullbyrdingslova § 7-2 bokstav e

SI-lova § 7

SI-lova§ 4

Domstollova § 228

SI-lova § 1 jamfør SI-forskrifta § 1

SI-lova § 8

Kontakt oss