Tilbakebeit av tilskot til forretningsutvikling § 1-6

Korleis skjer innkrevjinga for dette kravet?

(Trykk på stega for å lese meir)

Frivilleg innkrevjing

1. Faktura

Bilde

2. Purring

Bilde

3. Varsel om tvangsinnkrevjing

Bilde

Tvangsinnkrevjing

4. Til lokal namsmann

Bilde

Dette kan du gjere på nettsida

Tilskot etter forskrift om tilskot til produksjonsselskap kapittel 2, 3, 4, 6 og 8 skal tilbakebetalast til Norsk filminstitutt, dersom produksjonen gir nettoinntekter, jf. forskrifta si § 1-6.

Kravet om tilbakebetaling stansar når den offentlege stønaden er tilbakebetalt og seinast fem år etter at filmen har hatt premiere.

Dersom de ønskjer å søkje om ettergiving eller klage på kravet oppstod, er det Norsk filminstitutt som behandlar søknaden. Vi stansar ikkje innkrevjinga mens søknaden blir behandla, dersom vi ikkje mottek anna melding frå Norsk filminstitutt.

SI kan behandle søknader om nedsetjing av kravet, jf. SI-lova § 8. SI kan sette ned kravet dersom vi trur at ei nedsetjing av kravet vil gi betre dekning enn framleis innkrevjing av kravet. Vi kan ikkje sette ned kravet, dersom vi trur at dette vil verke støytande overfor andre eller svekkje den allmenne betalingsmoralen.

SI kan skattemotrekne kravet.

Aktuelle lovheimlar

Forskrift om tilskot til produksjonsselskaper § 1-6 tredje ledd, jf. forskriftens § 1-6 første ledd

Forskrift om tilskot til produksjonsselskaper kapittel 2,3,4, 6 og 8

Forskrift om tilskot til produksjonsselskaper § 1-6 tredje ledd

SI-lova § 8

SI-lova§ 4

Kontakt oss