Tilbakebetaling av tilskot til produksjonar § 1-13

Korleis skjer innkrevjinga for dette kravet?

(Trykk på stega for å lese meir)

Frivilleg innkrevjing

1. Faktura

Bilde

2. Purring

Bilde

3. Varsel om tvangsinnkrevjing

Bilde

Tvangsinnkrevjing

4. Til lokal namsmann

Bilde

Dette kan du gjere på nettsida

Tilskot som er gitt etter forskrift om audiovisuelle produksjonar kan krevjast tilbakebetalte etter same forskrift si § 1-13 dersom mottakaren av tilskotet har brote vilkåra i forskrifta si § 1-13.

Dersom de ønskjer å søkje om ettergiving eller klage på at kravet oppstod, er det Norsk filminstitutt som behandlar søknaden. Vi stansar ikkje innkrevjinga mens søknaden blir behandla, dersom vi ikkje mottek anna melding frå Norsk filminstitutt.

SI kan behandle søknader om nedsetjing av kravet, jf. SI-lova § 8. SI kan sette ned kravet dersom vi trur at ei nedsetjing av kravet vil gi betre dekning enn framleis innkrevjing av kravet. Vi kan ikkje sette ned kravet, dersom vi trur at dette vil verke støytande overfor andre eller svekkje den allmenne betalingsmoralen.

SI kan skattemotrekne kravet.

Aktuelle lovheimlar

Forskrift om audiovisuelle produksjonar

SI-lova § 7

SI-lova§ 4

SI-lova § 8

Kontakt oss