Tilbakebetaling av tilskot - Konkurransetilsynet

Korleis skjer innkrevjinga for dette kravet?

(Trykk på stega for å lese meir)

Frivilleg innkrevjing

1. Faktura

Bilde

2. Purring

Bilde

Dette kan du gjere på nettsida

Konkurransetilsynet forvaltar eit tilskotsfond som skal brukast til forskning om konkurranseforhold, pris og konkurransepolitiske verkemiddel. Dersom mottakar gir urette oppøysningar eller tilskot ikkje blir brukte i samsvar med dei fastsette vilkåra for tilskotet, då skal tilskotet tilbakebetalast. Dette gjeld også dersom sluttavrekninga viser at mottakaren har motteke for mykje tilskot.

Kontakt oss