Bot - Utanlandsk

Korleis skjer innkrevjinga for dette kravet?

(Trykk på stega for å lese meir)

Frivilleg innkrevjing

1. Faktura

Bilde

2. Varsel om tvangsinnkrevjing

Bilde

Tvangsinnkrevjing

3. Varsel om utleggsforretning

Bilde

4. Utleggsforretning

Bilde

Dette kan du gjere på nettsida

Vi hjelper Sverige, Danmark, Finland og Island med å krevje inn bøter og saksomkostingar som nordmenn får i desse landa.

Dersom du får ei bot i eit av desse landa, sender påtalemyndigheita kravet til oss og då starter vi innkrevjinga mot deg. Innkrevjinga føregår etter norske reglar. Dersom vi ikkje får inn alle pengane, returnerar vi saka til det nordiske landet som oppretta kravet, i god tid før kravet blir forelda.

Dersom du ønskjer å søkje om ettergjeving eller klage på at du er ilagd kravet, er det utliknar av kravet som må ta stilling til førespurnaden. Innkrevjinga blir ikkje stansa under behandlinga av søknaden før vi tar i mot anna beskjed frå påtalemyndigheita.

Aktuelle lovheimlar

-rettskraftig dom/vedtatt førelegg, jf. tvangsfullføringslova § 4-1 andre ledd bokstav f,g,h

Relaterte spørsmål og svar

 • Betalingsopplysningar – kor finn eg det?

  Vårt kontonummer er 7694.05.12057.
  Bruk KID-nummer frå tilsendt betalingsblankett ved innbetaling. KID-nummeret har alltid enten 15 eller 23 teikn. Dersom siste teiknet i KID-nummeret er eit minusteikn "-", skal dette takast med.


  Manglar du KID-nummer, må du oppgi vår referanse eller kravnummer som betalingsinformasjon.

  Betaling frå land utanfor Noreg skal gjerast til:
  IBAN NO98 7694 0512 057
  BIC (SWIFT) DNBANOKK

  Adresse:
  DNB
  PB 1600 Sentrum
  NO-0021 OSLO.

 • Eg har betalt, korfor stansar dere ikkje innkrevjinga?

  Dette kan vere fordi vi ikkje hadde registrert betalinga di då fakturaen eller kravbrevet vart sendt ut.

  Logg inn på Din side for å sjå om betalinga er registrert no eller ring oss på telefon 75 14 90 00.

Ordbok

 • Utliknar

  Oppdragsgjevar. Til dømes NRK for NRK-lisensen.

 • Påtalemyndigheita

  Den offentlege myndigheita som påtalar straffbare handlingar. Det kan til dømes vere Riksadvokaten, statsadvokaten og juristar i politiet.

 • Ettergjeving

  At den du skylder penger til (kreditor) sletter heilt/delvis gjeld eller renter.

Kontakt oss