DSB - Overtredelsesgebyr - el-tilsynslova

Korleis skjer innkrevjinga for dette kravet?

(Trykk på stega for å lese meir)

Frivilleg innkrevjing

1. Faktura

Bilde

2. Varsel om tvangsinnkrevjing

Bilde

Tvangsinnkrevjing

3. Varsel om utleggsforretning

Bilde

4. Utleggsforretning

Bilde

Dette kan du gjere på nettsida

DSB fører tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr. Ved brot på reglane i EL-tilsynslova si § 8 og 9 kan DSB dømme lovbrotsgebyr.

Aktuelle lovheimlar

Tvangsfullbyrdingslova § 7-2 bokstav e

SI-lova § 7

SI-lova§ 4

SI-lova § 1 jamfør SI-forskrifta § 1

SI-lova § 8

DSB - El-tilsynslova § 13 a

Kontakt oss