Lovbrotsgebyr - Verdipapirhandel Oslo Børs

Korleis skjer innkrevjinga for dette kravet?

(Trykk på stega for å lese meir)

Frivilleg innkrevjing

1. Faktura

Bilde

2. Varsel om tvangsinnkrevjing

Bilde

Tvangsinnkrevjing

3. Varsel om utleggsforretning

Bilde

4. Utleggsforretning

Bilde

Dette kan du gjere på nettsida

Ved forsettleg eller uaktsomt brot på opplysningsplikta som følgjer av verdipapirhandellova med forskrifter kan Oslo Børs gi lovbrotsgebyr.

Aktuelle lovheimlar

Tvangsfullbyrdingslova § 7-2 bokstav e

SI-lova § 7

SI-lova§ 4

Verdipapirhandellova § 17-4

SI-lova § 1 jamfør SI-forskrifta § 1

SI-lova § 8

Kontakt oss