Erstatning - Dom

Korleis skjer innkrevjinga for dette kravet?

(Trykk på stega for å lese meir)

Frivilleg innkrevjing

1. Faktura

Bilde

2. Varsel om tvangsinnkrevjing

Bilde

Tvangsinnkrevjing

3. Varsel om utleggsforretning

Bilde

4. Utleggsforretning

Bilde

Dette kan du gjere på nettsida

Erstatningskrav kan gjelde oppreisingserstatning (erstatning for ”tort og svie”), påløpte eller framtidig økonomiske tap/utgifter, erstatning for tap av forsørgjar, erstatning for skade på person, eller erstatning for skade på ting. Desse krava er ilagd i samband med ei offentleg straffesak anten ved ein gyldig dom, eit førelegg som er vedteke eller ei påtaleunnlating.

Vi krev inn desse krava hos den som har gjort skada når vi har fått fullmakt/samtykke frå den som skal ha erstatningsbeløpet.

Dersom du ønskjer å søkje om ettergjeving av eit erstatningskrav, er kun skadelidne sjølv som kan ta stilling til førespurnaden. Innkrevjinga blir ikkje stansa under behandlinga av søknaden før vi tar i mot anna beskjed frå skadelidne i saka.

Aktuelle lovheimlar

-rettskraftig dom, jf. tvangsfullføringslova § 4-1 andre ledd bokstav a

Relaterte spørsmål og svar

 • Betalingsopplysningar – kor finn eg det?

  Vårt kontonummer er 7694.05.12057.
  Bruk KID-nummer frå tilsendt betalingsblankett ved innbetaling. KID-nummeret har alltid enten 15 eller 23 teikn. Dersom siste teiknet i KID-nummeret er eit minusteikn "-", skal dette takast med.


  Manglar du KID-nummer, må du oppgi vår referanse eller kravnummer som betalingsinformasjon.

  Betaling frå land utanfor Noreg skal gjerast til:
  IBAN NO98 7694 0512 057
  BIC (SWIFT) DNBANOKK

  Adresse:
  DNB
  PB 1600 Sentrum
  NO-0021 OSLO.

 • Eg har betalt, korfor stansar dere ikkje innkrevjinga?

  Dette kan vere fordi vi ikkje hadde registrert betalinga di då fakturaen eller kravbrevet vart sendt ut.

  Logg inn på Din side for å sjå om betalinga er registrert no eller ring oss på telefon 75 14 90 00.

 • Tilkjent pengar i ei erstatningssak?

  Vi tar kontakt med deg når erstatningskravet er registrert hos oss. Du vil då få tilsendt informasjon om vidare saksgang. Oversending av erstatningskravet frå politiet kan ta litt tid.

  Er du skada ved ei straffbar handling som har preg av vald eller tvang kan du ha krav på å få forskottert erstatninga frå staten (valdsoffererstatning). Meir informasjon om dette finn du på nettsidene til Kontoret for valdsoffererstatning.

  Vi har ikkje anledning til å forskottere erstatningsbeløpet.

   

Ordbok

 • Ettergjeving

  At den du skylder penger til (kreditor) sletter heilt/delvis gjeld eller renter.

Kontakt oss