Forseinkingsgebyr - Aksjelova

Korleis skjer innkrevjinga for dette kravet?

(Trykk på stega for å lese meir)

Frivilleg innkrevjing

1. Faktura

Bilde

2. Varsel om tvangsinnkrevjing

Bilde

Tvangsinnkrevjing

3. Varsel om utleggsforretning

Bilde

4. Utleggsforretning

Bilde

Dette kan du gjere på nettsida

Dersom du ikkje sender inn eit komplett årsrekneskap til Rekneskapsregisteret 31.juli, vil du få forseinkingsgebyr. Dette gjeld for einingar med avslutningsdato i perioden 01.07.–31.12. For einingar med avslutningsdato i perioden 01.01.–30.06. er tilsvarande fristar før 31.januar.

Kravet vil først bli registrert på eininga. Dersom ikkje eininga betalar, må deltakarnane, medlemmane eller dagleg leiar betale kravet (solidaransvar).

Dersom du ønskjer å søkje om ettergjeving eller klage på ilegging av kravet, er det Rekneskapsregisteret som behandlar dette. Innkrevjinga blir ikkje stansa under behandlinga av søknaden før vi tar i mot anna beskjed frå Rekneskapsregisteret.

Gebyrsatsane

Aktuelle lovheimlar

-ilagd forseinkingsgebyr, jf. regnskapslova § 10-3, jf. føreskrift om overgangsreglar til reglar om ettergiving og tvangsinnkrevjing av forseinkingsgebyr i rekneskapslova av 02.10.2001 nr. 1132 § 4, jf. tvangsfullføringslova § 7-2 bokstav e

Relaterte spørsmål og svar

Ordbok

  • Ettergjeving

    At den du skylder penger til (kreditor) sletter heilt/delvis gjeld eller renter.

Kontakt oss