NRK - kringkastingsavgift

Korleis skjer innkrevjinga for dette kravet?

(Trykk på stega for å lese meir)

Tvangsinnkrevjing

1. Varsel om innkrevjing

Bilde

2. Varsel om utleggsforretning

Bilde

3. Utleggsforretning

Bilde

Dette kan du gjere på nettsida

Kringkastingsavgiften er avviklet og NRK finansieres nå over statbudsjettet, men tidligere ikke betalte kringkastingsavgfiter kreves inn av oss.

Hvis du ønsker å klage på på kringkastingsavgiften, kan du sende klage til oss, men vær oppmerksom på at klagen din ikke stanser innkrevingen av kravet. Det er først ved en eventuell avgjørelse om at klagen din skal tas til følge at innkrevingen stopper.

Aktuelle lovheimlar

-kringkastingsavgift og tilleggsavgift, jf. kringkastingslova § 8-4 tredje ledd, jf. tvangsfullføringslova § 7-2 bokstav e

SI-lova § 8

Relaterte spørsmål og svar

 • Betalingsutsetjing eller avdrag på NRK-lisensen?

  Du kan ikkje få betalingsutsetjing eller avdrag på NRK-lisens.
  Når kravet er kome til oss er det gått til tvangsinnkrevjing.

  Dersom du ikkje betaler kravet i si heilheit, tar vi  utlegg i lønn, trygd eller andre formuesgoder.

 • Har betalt NRK-lisensen - likevel fått krav?

  Sjekk først om betalinga du har gjort gjeld ein annan termin enn det kravet du har fått no. 

  Ver merksam på at NRK sjølv sender ut lisenskrav to gangar i året.
  Vi sender ut lisenskrav som tidlegare ikkje er betalt inn til NRK.

  Det er vanleg å forveksle den løpande lisensen som NRK sender ut sjølv, med dei mislighaldne lisensane vi sender ut.

 • Ikkje TV i bruk – likevel fått krav om NRK-lisens?

  Du må kontakte NRK lisensavdelingen.

  Telefon: 75 12 27 10

  Adresse:
  NRK - Lisensavdelingen,
  8607 Mo i Rana.

  Eller gå til NRK-Lisenskontoret.

 • Ueinig i krav om NRK-lisens?

  Du kan sende ei klage med grunngjeving til oss. Vi sender denne vidare til NRK-lisensavdelingen.

  Vi stansar ikkje innkrevjinga under klagebehandlinga.

Ordbok

 • Ettergjeving

  At den du skylder penger til (kreditor) sletter heilt/delvis gjeld eller renter.

Kontakt oss