Rettsgebyr AN - Stemnevitne

Korleis skjer innkrevjinga for dette kravet?

(Trykk på stega for å lese meir)

Frivilleg innkrevjing

1. Faktura

Bilde

2. Varsel om tvangsinnkrevjing

Bilde

Tvangsinnkrevjing

3. Varsel om utleggsforretning

Bilde

4. Utleggsforretning

Bilde

Dette kan du gjere på nettsida

Vi krev inn fleire forskjellige rettsgebyr for den lokale namsmannen. Gebyra vert fastsett i samband med at den lokale namsmannen behandlar saker som utleggsforretning, tvangsauksjon, gebyr i samband med forliksråd, med meir.

Dersom du ønskjer å søkje om ettergjeving eller klage på ilegging av kravet, er det den som har pålagd kravet som må behandle førespurnaden. Dette er namsmann, lensmannskontor, namsfogdkontor eller den politistasjonen som har fastsett rettsgebyret. Innkrevjinga blir ikkje stansa under behandlinga av søknaden før vi mottar anna beskjed frå den som har pålagd kravet.

Aktuelle lovheimlar

-rettskraftig dom som er transportert til Justisdepartementet ved transporterklæring, jf. tvangsfullføringslova § 4-1 andre ledd bokstav a

SI-lova § 8

Relaterte spørsmål og svar

 • Betalingsopplysningar – kor finn eg det?

  Vårt kontonummer er 7694.05.12057.
  Bruk KID-nummer frå tilsendt betalingsblankett ved innbetaling. KID-nummeret har alltid enten 15 eller 23 teikn. Dersom siste teiknet i KID-nummeret er eit minusteikn "-", skal dette takast med.


  Manglar du KID-nummer, må du oppgi vår referanse eller kravnummer som betalingsinformasjon.

  Betaling frå land utanfor Noreg skal gjerast til:
  IBAN NO98 7694 0512 057
  BIC (SWIFT) DNBANOKK

  Adresse:
  DNB
  PB 1600 Sentrum
  NO-0021 OSLO.

 • Eg har betalt, korfor stansar dere ikkje innkrevjinga?

  Dette kan vere fordi vi ikkje hadde registrert betalinga di då fakturaen eller kravbrevet vart sendt ut.

  Logg inn på Din side for å sjå om betalinga er registrert no eller ring oss på telefon 75 14 90 00.

Ordbok

 • Ettergjeving

  At den du skylder penger til (kreditor) sletter heilt/delvis gjeld eller renter.

Kontakt oss