Sakskostnadar - Tilkjente

Korleis skjer innkrevjinga for dette kravet?

(Trykk på stega for å lese meir)

Frivilleg innkrevjing

1. Faktura

Bilde

2. Varsel om tvangsinnkrevjing

Bilde

Tvangsinnkrevjing

3. Varsel om utleggsforretning

Bilde

4. Utleggsforretning

Bilde

Dette kan du gjere på nettsida

Som oftast er det staten som er tilkjent sakskostnadar, fordi det er staten som fører saken. Det kan likevel skje at retten tilkjenner skadelidne i saken sakskostnadar, for eksempel dersom skadelidne sjølve har brukt bistandsadvokat og har hatt eigne utgifter av den grunn.

Disse krava er pålagt i samband med ein offentleg straffesak ved ein gyldig dom.

Vi krev inn disse krava hos den som har gjort skaden når vi har fått fullmakt/samtykke frå den som skal ha sakskostnaden.

Dersom du ønskjer å søkje om ettergjeving av ein sakskostnad tilkjent skadeliden, er det kun den skadelidne sjølv som kan ta stilling til førespurnaden. Innkrevjinga blir ikkje stansa under behandlinga av søknaden før vi mottar anna beskjed frå skadelidne i saken.

Aktuelle lovheimlar

-rettskraftig dom/kjenning, jf tvangsfullføringslova § 4-1 annet ledd bokstav a

Relaterte spørsmål og svar

 • Eg har betalt, korfor stansar dere ikkje innkrevjinga?

  Dette kan vere fordi vi ikkje hadde registrert betalinga di då fakturaen eller kravbrevet vart sendt ut.

  Logg inn på Din side for å sjå om betalinga er registrert no eller ring oss på telefon 75 14 90 00.

 • Betalingsopplysningar – kor finn eg det?

  Vårt kontonummer er 7694.05.12057.
  Bruk KID-nummer frå tilsendt betalingsblankett ved innbetaling. KID-nummeret har alltid enten 15 eller 23 teikn. Dersom siste teiknet i KID-nummeret er eit minusteikn "-", skal dette takast med.


  Manglar du KID-nummer, må du oppgi vår referanse eller kravnummer som betalingsinformasjon.

  Betaling frå land utanfor Noreg skal gjerast til:
  IBAN NO98 7694 0512 057
  BIC (SWIFT) DNBANOKK

  Adresse:
  DNB
  PB 1600 Sentrum
  NO-0021 OSLO.

Ordbok

 • Ettergjeving

  At den du skylder penger til (kreditor) sletter heilt/delvis gjeld eller renter.

Kontakt oss