Dagmulkt - Verdipapirhandel Oslo Børs

Korleis skjer innkrevjinga for dette kravet?

(Trykk på stega for å lese meir)

Frivilleg innkrevjing

1. Faktura

Bilde

2. Varsel om tvangsinnkrevjing

Bilde

Tvangsinnkrevjing

3. Varsel om utleggsforretning

Bilde

4. Utleggsforretning

Bilde

Dette kan du gjere på nettsida

Oslo Børs kan dømme eit føretak eller ein person som forsømer pliktene  sine etter verdipapirhandellova kapittel 6 ei dagleg mulkt som spring til forholdet er retta. Kapittel 6 i verdipapirhandellova regulerer tilbodsplikt og frivillige tilbod ved oppkjøp.

Aktuelle lovheimlar

SI-lova § 7

SI-lova§ 4

SI-lova § 1 jamfør SI-forskrifta § 1

SI-lova § 8

Tvangsfullbyrdingslova § 7-2 bokstav e

Verdipapirhandellova § 17-1 fyrste ledd

Kontakt oss