DSB - Tvangsmulkt - Sivilbeskyttelseslova

Korleis skjer innkrevjinga for dette kravet?

(Trykk på stega for å lese meir)

Frivilleg innkrevjing

1. Faktura

Bilde

2. Varsel om tvangsinnkrevjing

Bilde

Tvangsinnkrevjing

3. Varsel om utleggsforretning

Bilde

4. Utleggsforretning

Bilde

Dette kan du gjere på nettsida

DSB fører tilsyn og kontrollar for åtte forskjellige helse-, miljø- og tryggingslover. For eksempel er det slik at dei som oppbevarer brannfarlege, reaskjonsfarlege eller trykksetje stoff over innmeldingsgrense, har plikt til å melde om dette til DS. Dersom dei ikkje melder inn i henhold til plikta kan DSB dømme tvangsmulkt som spring for kvar dag, veke eller månad som går utan pålegget er oppfylt. Mulkta kan også bli sett som ei eingongsfullmakt. Sivilforsvaret sine styresmakter og tilsynsstyremakta kan fråfalle tvangsmulkt har sprunge.

Aktuelle lovheimlar

SI-lova§ 4

SI-lova § 8

Tvangsfullføringseslova § 7-2 bokstav d

Sivilbeskyttelseslova § 35

SI-lova § 1 jamfør SI-forskrifta § 1

Kontakt oss