Tvangsmulkt - Minerallova

Korleis skjer innkrevjinga for dette kravet?

(Trykk på stega for å lese meir)

Frivilleg innkrevjing

1. Faktura

Bilde

2. Purring

Bilde

3. Varsel om tvangsinnkrevjing

Bilde

Tvangsinnkrevjing

4. Til lokal namsmann

Bilde

Dette kan du gjere på nettsida

Direktoratet for mineralforvaltning kontrollerar at undersøkinga, prøvedrift og ordinær bergverksdrift føregår på ein forsvarleg måte. Mennesker og dyr skal vere trygge og natur og miljø skal vere minst muleg skada. Dersom minerallova eller vedtak i samband med den ikkje blir overhalde, kan Direktoratet for mineralforvaltning påleggje ei tvangsmulkt. 

Tvangsmulkta kan vere ei laupande dagmulkt eller eit eingongsbeløp. Dersom eingongsbeløpet ikkje blir betalt innan fristen, kan det fastsetjast eit nytt engangsbeløp med ny frist.

Dersom du ønskjer å søke om ettergjeving eller klage på pålegging av kravet, er det Direktoratet for mineralforvaltning som behandlar det. Innkrevjinga blir ikkje stansa under behandlinga av søknaden før vi mottar anna beskjed frå Direktoratet for mineralforvaltning.

Aktuelle lovheimlar

-pålegg om tvangsmulkt, jf. minerallova § 66, fjerde ledd, jf. tvangsfullføringslova § 7-2 bokstav d

Relaterte spørsmål og svar

 • Betalingsopplysningar – kor finn eg det?

  Vårt kontonummer er 7694.05.12057.
  Bruk KID-nummer frå tilsendt betalingsblankett ved innbetaling. KID-nummeret har alltid enten 15 eller 23 teikn. Dersom siste teiknet i KID-nummeret er eit minusteikn "-", skal dette takast med.


  Manglar du KID-nummer, må du oppgi vår referanse eller kravnummer som betalingsinformasjon.

  Betaling frå land utanfor Noreg skal gjerast til:
  IBAN NO98 7694 0512 057
  BIC (SWIFT) DNBANOKK

  Adresse:
  DNB
  PB 1600 Sentrum
  NO-0021 OSLO.

 • Eg har betalt, korfor stansar dere ikkje innkrevjinga?

  Dette kan vere fordi vi ikkje hadde registrert betalinga di då fakturaen eller kravbrevet vart sendt ut.

  Logg inn på Din side for å sjå om betalinga er registrert no eller ring oss på telefon 75 14 90 00.

Ordbok

 • Ettergjeving

  At den du skylder penger til (kreditor) sletter heilt/delvis gjeld eller renter.

Kontakt oss