Tvangsmulkt – forsikringsarbeidslova

Korleis skjer innkrevjinga for dette kravet?

(Trykk på stega for å lese meir)

Frivilleg innkrevjing

1. Faktura

Bilde

2. Varsel om tvangsinnkrevjing

Bilde

Tvangsinnkrevjing

3. Varsel om utleggsforretning

Bilde

4. Utleggsforretning

Bilde

Dette kan du gjere på nettsida

Gjeld tvangsmulkt i samband med brottsverk av forsikringsarbeidslova. Finanstilsynet kan gi pålegg om at om at forhold i strid med forsikringsarbeidslova skal stanse. Dersom eit pålegg av tilsynet ikkje blir utført innan fristen, kan Finanstilsynet fastsetje at den som ikkje følgjer pålegget skal påleggjast tvangsmulkt. Tvangsmulkta kan bli pålagd i form av eingongsmulkt eller som løpande mulkt.

Dersom du ønskjer å søkje om ettergiving eller å klage på at kravet oppstod, er det Finanstilsynet som behandlar dette. Innkrevjinga blir ikkje stansa under behandlinga av søknaden før vi mottek anna melding frå Finanstilsynet.

SI kan behandle søknader om nedsetjing av kravet, jf. SI-lova § 8. SI kan sette ned kravet dersom vi trur at ei nedsetjing av kravet vil gi betre dekning enn framleis innkrevjing av kravet. Vi kan ikkje sette ned kravet, dersom vi trur at dette vil verke støytande overfor andre eller svekkje den allmenne betalingsmoralen.

Tvangsmulkt - forsikringsarbeidslova er eit krav vi har moglegheit til å skattemotrekne.

Aktuelle lovheimlar

Forsikringsarbeidslova § 16-1 andre ledd

SI-lova § 8

SI-lova § 7

SI-lova§ 4

SI-lova § 1 jamfør SI-forskrifta § 1

Kontakt oss