-fråversdom/fråversdom/eksigibelt gjeldsbrev, jf. tvangsfullføringslova § 4-1 andre ledd bokstav a, tvangsfullullføringslova § 7-2 bokstav a

Kontakt oss