-pålegg om tvangsmulkt, jf. minerallova § 66, fjerde ledd, jf. tvangsfullføringslova § 7-2 bokstav d

Kontakt oss