-vedtak om dagmulkt, jf. finanstilsynslova § 10, nnet ledd, jf. tvangsfullføringslova § 7-2 bokstav d

Kontakt oss