-vedtak om tvangsmulkt, jf. personopplysningslov § 47a første ledd, jf. tvangsfullføringslova § 7-2 bokstav d

Kontakt oss