-vedtak om tvangsmulkt, jf. produktkontrollova § 13, jf. tvangsfullføringslova § 7-2 bokstav d

Kontakt oss