-vedtak om tvangsmulkt, jf. statistikklova § 2-3 første ledd, jf. tvangsfullføringslova § 7–2 bokstav d

Kontakt oss