Vi vann Rosingprisen!

Den Norske Dataforening deler årleg ut Rosingprisen for brukartilpassing. I skarp konkurranse med NSB`s. nye app og Store Norske Leksikons satsing på nett vann Statens innkrevjingssentral prisen.

Eg er veldig stolt på organisasjonen sin vegner av at SI har fått årets Rosingpris for brukartilpassing. Dette er den norske IT-bransjen sin «Oscar» og markerer SITT som eit godt utvikla organisasjon når det gjeld bruken av moderne informasjonsteknologi, seier direktør Per Waage i ein kommentar til prisutdelinga som fann stad i Oslo i går.

Juryen si grunngiving

I juryen si grunngiving heiter det at "med 32 statlege oppdragsgivarar har Statens innkrevjingssentral ei bokstavleg tald krevjande oppgåve. I sitt kanskje mest ambisiøse prosjekt nokosinne har SI bygt ein tenester på nett som lèt skuldnar få oversikt over og betale krav, inngå nedbetalingsplanar og få betalingsutsetjing.Med eit eksemplarisk brukartilpassingsarbeid set SI eit eksempel til etterfølging for andre offentlege tenesteytarar.

På diplomet står det:" Den norske dataforeining sin pris for brukartilpassing blir delt ut til norskutvikla programvare eller webløysingar og nye brukargrensesnitt som markerer seg ved kvaliteten på brukarinteraksjon, visuell design og tilpassing til brukarar og oppgåver".

Nye tenester

Tidlegare var telefonar og formelle «vindaugskonvoluttar» den måten SI kommuniserte på. No har vi utvikla ei nettløysing kor du som bruker sjølv kan dele opp for eksempel ei bot i avdrag, utsetje ei betaling, betale med kort, fylle ut søknadsskjema og enkelt finne informasjon. Du kan også sjølv bestille SMS-varsel om forfall på krav. Ved innlogging har du full oversikt over sakene dine. På sikt vil du også kunne laste opp dokument til SI på ein enkel og sikker måte. Og i løpet av ei veke vil den nye tenesta for å enkelt bestille oversikt over krava dine, og få tilsend den heimen til postadressa din, vere klar.

Framleis utvikling av nye modular

Eg er noko overraska over at vi fekk denne prisen allereie etter fase 1 av e-tenesteprosjektet, men det viser at e-tenesteprosjektet vårt vekkjer stor merksemd. For fleire år sidan var det fleire som meinte at SI allereie då burde nominerast til Rosingsprisen. Eg bad då om at ein venta. Det er viktig å merkje seg at dette er fyrste fase og at vi vil fortsetje arbeidet med å utvikle fleire tenester og modular til nytte for brukarar, oppdragsgivarar og trekkpliktige (arbeidsgivarar og NAV). Eit av hovudmåla våre er å setje den som skulder pengar i stand til å ta eigarskap over sin eigen situasjon så tidleg som mogeleg, og vi meiner vi er langt på veg i riktig retning, seier Waage.

Kontakt oss