Konkurransetilsynet

Tilsynet sin logo

Konkurransetilsynet si hovudoppgåve er å handheve konkurranselova. Det betyr at Konkurransetilsynet kan gripe inn mot oppkjøp og fusjonar som avgrensar konkurransen vesentleg. Tilsynet kan på eige grunnlag også vurdere offentlege ordningar og reguleringar og peike på konkurranseavgrensande effektar.

Kontakt oss