Oslo Børs

Oslo Børs fører tilsyn av aktørar i verdipapirmarknaden og skal rapportere mogelege brot av lover og forskrifter til offentlege styresmakter. I følgje lovverket for børs- og verdipapirhandel i Noreg, kan Oslo Børs gi brotsgebyr eller dagmulkt for brot på lova eller forskrifta.

Kontakt oss