Politiet

Politi- og lensmannsetaten består av Politidirektoratet, 12 politidistrikt og dei sju særmyndigheitene til politiet (Utrykningspolitiet (UP), Kripos, Økokrim, Politiets Utlendingseining (PU), Politiets data- og materiellteneste (PDMT), Politihøgskolen (PHS) og Grensekommissariatet).

Politiet si hovudoppgåve er å sikre tryggleik, lov og orden, forhindre og førebyggje straffbare handlingar og etterforske lovbrot. Vi krev inn mange forskjellige krav frå Politiet.

Relaterte spørsmål og svar

Kontakt oss