Forsikring og pensjon

Som statsansatte er alle medarbeidarane medlemmer i Statens Pensjonskasse .
Medlemskapet inneber i tillegg til alderspensjon forsikring mot ulykker, skader og uførleik.

Full opptening i Statens pensjonskasse betyr ein alderspensjon på 66 % av lønn ved avgang.
Innskot til pensjonskassa er 2 % av brutto lønn.