De har tatt pant i huset mitt, men eg har ikkje krav hos dykk ?

Vi kan ta pant i eigedom når den som står som eigar av bustaden har ubetalte krav hos oss. Det  er derfor viktig at når du overtar ein bustad, at skjøtet blir tinglyst over på rett person. Dersom ikkje, kan du risikere å måtte stå til ansvar ovanfor ei gjeld som ikkje er di.

Kontakt oss