Utleggsforretning, kva tyder det?

I ei utleggsforretning avgjer vi om det du skylder skal verte kravd inn ved utleggstrekk eller utleggspant, eller begge deler.

  • Utleggstrekk betyr trekk i løn eller trygd. Du blir då trekt eit bestemt beløp kvar månad direkte av arbeidsgjevaren din eller av NAV.
  • Utleggspant tyder pant i formuesgoder, til dømes fast eigedom, bankkonti eller verdipapir. Vi kan då be om tvangssal av formuesgodet det er tatt pant i.

Kontakt oss