Erstatning i straffesak

Ei straffesak er ei rettssak mot ein eller fleire personar, som har gjort ei straffbar handling.
I rettssaka kan kan ein eller fleire bli dømde til å betale erstatning som følgje av den straffbare handlinga.
Vi tilbyr alle som er tilkjent erstatning, hjelp med å krevje inn summen.

I straffesakene sender politiet sakene til oss. NB: ver klar over at oversendinga frå politiet til oss kan ta noko tid.

Når kravet blir registrert hos oss, så sender vi eit brev til deg som er tilkjent erstatninga,  og spør deg om du vil at vi skal krevje inn kravet for deg.
Svarbrevet ditt gir oss fullmakt til å krevje inn erstatninga på dine vegner. Vant til du får brev frå oss.

 

Tek det lang tid før du får pengane og kostar det noko at vi krev inn for deg?
Les meir

Kan kravet bli for gammalt?
Les meir

Korleis krev vi inn erstatninga?
Les meir

Kva skjer dersom den som skal betale deg ikkje har pengar no?
Les meir

Bur den som erstatningspliktig i utlandet no?
Les meir

Kontakt oss