Hvilke krav vi krever inn

Andre gebyrer

 1. Byggesaksgebyr
 2. Årsgebyr NIS
 3. Årsgebyr NOR
 4. Andre NIS-gebyrer
 5. Andre NOR-gebyr
 6. Førstegangsgebyr NIS
 7. Førstegangsgebyr NOR
 8. Gebyr- Bunkerssertifikat og CLC sertifikat
 9. Gebyr- film- og videogramloven
 10. Gebyr for etterregistrering av ny borettsandel
 11. Gebyr for grunnboksutskrifter
 12. Gebyr for innregistrering av borettsandeler
 13. Gebyr for registrering/anmerkning på borettsandel
 14. Gebyr for utskrift m.m., borettsandeler
 15. Gebyr - måling av fritidsfartøy
 16. Inkassobevillingsgebyr
 17. Overlastgebyr
 18. Øvrige gebyr for flyttbare innretninger m.v.
 19. Øvrige gebyrer NOR
 20. Prospektgebyr noterte prospekter egenkapital
 21. Prospektgebyr noterte prospekter fremmedkapital
 22. Prospektgebyr unoterte prospekter egenkapital
 23. Prospektgebyr unoterte prospekter fremmedkapital
 24. Registreringsgebyr NIS
 25. Registreringsgebyr NOR
 26. Skjenkebevillingsgebyr - Alkoholloven
 27. Tinglysingsgebyr - Kartverket

Andre krav

 1. Årsavgift for tilsyn
 2. Årsgebyr for edelmetall
 3. Deltakeravgift til fagkonferanse
 4. Deltakeravgift til konkurranserettskonferanse
 5. Dokumentavgift
 6. DSB - Diverse pengekrav
 7. DSB - EL-avgift
 8. DSB - Førsteleddsomsetningsavgift
 9. Egenandel fri saksførsel
 10. Egenandel fritt rettsråd
 11. Feilutbetalt bostøtte
 12. Finanstilsynsavgift
 13. Finanstilsynsavgift 2008
 14. Finanstilsynsavgift 2009
 15. Finanstilsynsavgift- skatteetaten
 16. Forsvarsbygg - Fellestjenester
 17. Forsvarsbygg - Futura
 18. Forsvarsbygg - Nasjonale festningsverk
 19. Forsvarsbygg - Skifte eiendom
 20. Forsvarsbygg - Utleie
 21. Forsvarsbygg - Utvikling
 22. Kinoavgift
 23. Miljøerstatning Sysselmannen
 24. Misligholdt lån Husbanken
 25. Nødlidenhetslån - UD
 26. Økonomisk sanksjon fra annen EØS-stat
 27. Refusjon av utgifter - konkurransetilsynet
 28. Refusjon av utlegg - UD
 29. Refusjonskrav - bokettersyn
 30. Refusjonskrav - forvalteroppnevnelser
 31. Refusjonskrav - Datatilsynet
 32. Refusjonskrav
 33. Restkrav Husbanken
 34. Restrenter dokumentavgift
 35. Refusjonskrav (salær)
 36. Tilbakebet av tilskudd til forretningsutvikling § 1-6
 37. Tilbakebetaling av tilskudd til forretningsutvikling §10
 38. Tilbakebet av tilskudd til produksjoner § 1-13
 39. Tilbakebet av utbetalt tilskudd - Norsk filminstitutt
 40. Tilbakebetaling av feilaktig utbetaling - Pasientreiser
 41. Tilbakebetaling av midler Norec
 42. Tilbakebetaling av tilskudd - konkurransetilsynet
 43. Tilbakebetaling av tilskudd til produksjoner § 1-12
 44. Tilbakebetaling til Fond for lyd og bilde
 45. Tilbakebetaling til Norsk kulturfond
 46. Tilbakebetaling til Norsk kulturråd
 47. Tilbakebetaling til Statens kunstnerstipend
 48. Tilbakebetaling av tilskudd
 49. Tilbakebetaling - UD
 50. Tilleggsavgift - Kartverket
 51. Tilskudd til NPE
 52. Vinningsavståelse

Overtredelsesgebyr

 1. DSB - Overtredelsesgebyr – Sivilbeskyttelsesloven
 2. DSB - Overtredelsesgebyr - el-tilsynsloven
 3. Overtredelsesgebyr arbeidsmiljøloven
 4. Overtredelsesgebyr – Børsloven
 5. Overtredelsesgebyr – dekkmerking
 6. Overtredelsesgebyr – Elsertifikatloven
 7. Overtredelsesgebyr – energimerking biler
 8. Overtredelsesgebyr folkeregisterloven
 9. Overtredelsesgebyr – havressurslova
 10. Overtredelsesgebyr konkurranseloven
 11. Overtredelsesgebyr luftfartsloven
 12. Overtredelsesgebyr - markedsføringsloven
 13. Overtredelsesgebyr – Merkeloven
 14. Overtredelsesgebyr plan og bygningsloven
 15. Overtredelsesgebyr Sysselmannen
 16. Overtredelsesgebyr – Verdipapirhandel Oslo Børs
 17. Overtredelsesgebyr – verdipapirhandelloven
 18. Overtredelsesgebyr - Datatilsynet
 19. Overtredelsesgebyr - Energiloven
 20. Overtredelsesgebyr - Kringkastingsloven
 21. Overtredelsesgebyr - Mesterbrevnemnda
 22. Overtredelsesgebyr - Mineralloven
 23. Overtredelsesgebyr - Skipssikkerhetsloven
 24. Overtredelsesgebyr - Valgloven
 25. Overtredelsesgebyr - Vannressursloven
 26. Overtredelsesgebyr - Vassdragsreguleringsloven

Tvangsmulkter

 1. Dagmulkt – Børsloven
 2. Dagmulkt – Verdipapirhandel Oslo Børs
 3. Dagmulkt - Finanstilsynsloven
 4. DSB - Tvangsmulkt
 5. DSB - Tvangsmulkt – Sivilbeskyttelsesloven
 6. DSB - Tvangsmulkt el-tilsynsloven
 7. Tvangsmulkt – finansieringsvirksomhetsloven
 8. Tvangsmulkt – forsikringsvirksomhetsloven
 9. Tvangsmulkt - havressurslova
 10. Tvangsmulkt – IKT-løsninger
 11. Tvangsmulkt - markedsføringsloven
 12. Tvangsmulkt – obligatorisk tjenestepensjon
 13. Tvangsmulkt - plan og bygningsloven
 14. Tvangsmulkt Sysselmannen
 15. Tvangsmulkt – verdipapirhandelloven
 16. Tvangsmulkt - Apotekloven
 17. Tvangsmulkt - Arbeidsmiljøloven
 18. Tvangsmulkt - Datatilsynet
 19. Tvangsmulkt - Forurensningsloven
 20. Tvangsmulkt - Fritids- og småbåt
 21. Tvangsmulkt - Kringkastingsloven
 22. Tvangsmulkt - Legemiddelloven
 23. Tvangsmulkt-luftfartsloven
 24. Tvangsmulkt - Medieeierskapsloven
 25. Tvangsmulkt - Mineralloven
 26. Tvangsmulkt - Produktkontrolloven
 27. Tvangsmulkt - Skipssikkerhetsloven
 28. Tvangsmulkt - Statistisk Sentralbyrå