Byggesaksgebyr

Hvordan skjer innkrevingen for dette kravet?

(Trykk på stegene for å lese mer)

Tvangsinnkreving

1. Forhåndsvarsel om utlegg

Bilde

2. Varsel om utleggsforretning

Bilde

3. Utleggsforretning

Bilde

Dette kan du gjøre på nettsiden

Hva er et byggesaksgebyr?

Arbeidstilsynet er pålagt å kreve inn gebyr for alle byggesaker som de behandler.

Gebyret blir ilagt når noen søker om å få sette opp en bygning eller utføre bygningsmessig arbeid på en bygning som brukes eller forventes å bli brukt av virksomheter som arbeidsmiljøloven gjelder for.  Arbeidet må også være melde- eller søknadspliktig etter plan- og bygningsloven.

Byggesaksgebyrene er tvangsgrunnlag for utlegg.

Hvem skal betale byggesaksgebyret?

Det er den som får satt opp bygget eller som har bestilt ombyggingen (tiltakshaver) som får fakturaen på dette gebyret.

Arbeidstilsynet sender ut faktura for byggesaksgebyret til virksomheten. Dersom virksomheten ikke betaler gebyret, sender Arbeidstilsynet ut varsel om tvangsfullbyrdelse. Dersom gebyret fremdeles ikke blir betalt, oversender de byggesaksgebyret til SI for tvangsinnkreving. Det betyr at SI er namsmann for byggesaksgebyr, og kan ta utlegg i eiendeler eller midler som virksomheten har.

Hvordan kan du klage på byggesaksgebyret?

Hvis du ønsker å klage på at kravet har oppstått, er det Direktoratet for arbeidstilsynet som behandler dette. Vi stanser ikke innkrevingen mens de behandler klagen med mindre vi får beskjed om det fra Arbeidstilsynet.

SI kan ikke innvilge avdrag eller betalingsutsettelse på byggesaksgebyrene. Det er arbeidstilsynet som behandler søknader om nedsettelse av kravet og utenrettslig gjeldsordning.

Aktuelle lovhjemler

SI-loven § 4

SI-loven § 1, jamfør SI-forskriften § 1.

Arbeidsmiljøloven § 18-3 andre ledd, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 bokstav e

Arbeidsmiljøloven § 18-3

Kontakt oss