Prospektgebyr noterte prospekter fremmedkapital

Hvordan skjer innkrevingen for dette kravet?

(Trykk på stegene for å lese mer)

Frivillig innkreving

1. Faktura

Bilde

2. Varsel om tvangsinnkreving

Bilde

Tvangsinnkreving

3. Til lokal namsmann

Bilde

Dette kan du gjøre på nettsiden

Ved opptak til børsnotering er det en betingelse at selskapet utarbeider et prospekt, d.v.s en beskrivelse av selskapets virksomhet og av alle andre forhold som kan ha betydning for vurdering av aksjen som et investeringsobjekt. Finanstilsynet kan kreve gebyr til dekning av utgifter ved godkjenning av prospekt fra den som utarbeider prospektet.

 

Hvis dere ønsker å søke om ettergivelse eller å klage på at kravet har oppstått, er det Finanstilsynet som behandler søknaden. Vi stanser ikke innkrevingen mens søknaden blir behandlet, hvis vi ikke mottar annen beskjed fra Finanstilsynet.

 

SI kan behandle søknader om nedsettelse av kravet, jf. SI-loven § 8. SI kan nedsette kravet dersom vi antar at en nedsettelse av kravet vil gi bedre dekning enn fortsatt innkreving av kravet. Vi kan ikke nedsette kravet, dersom vi antar at dette vil virke støtende overfor andre eller svekke den alminnelige betalingsmoralen.

 

Dersom kravet ikke betales innen forfall, løper det forsinkelsesrente på kravet.

 

SI kan skattemotregne kravet.

 

Det skal ikke foretas tvangsinnkreving av prospektgebyr med mindre det i enkeltsaker er avtalt særskilt med Finanstilsynet. SI skal sende ut faktura og purring. Dersom gebyret ikke er betalt innen fristen i purrebrevet, skal SI gi melding til Finanstilsynet.

 

Aktuelle lovhjemler

SI-loven § 8

SI-loven § 7

SI-loven § 4

SI-loven § 1, jamfør SI-forskriften § 1.

Verdipapirhandelloven § 7-11 første ledd

Kontakt oss