Årsavgift for tilsyn

Hvordan skjer innkrevingen for dette kravet?

(Trykk på stegene for å lese mer)

Frivillig innkreving

1. Faktura

Bilde

2. Varsel om tvangsinnkreving

Bilde

Tvangsinnkreving

3. Varsel om utleggsforretning

Bilde

4. Utleggsforretning

Bilde

Dette kan du gjøre på nettsiden

Årsavgiften dekker kostnadene ved Justervesenets tilsyn av bransjen. Det er ikke sikkert at Justervesenet besøker alle bedrifter hvert år. De utfører stikkprøvekontroller basert på risikovurderinger.

Årsavgift betales av de som har gjennomstrømmingsmålere som benyttes for salg av drivstoff på bensinstasjoner, gjennomstrømmingsmålere for salg av flytende gass, vekter for dagligvarebutikker, post i butikk og postkontor, taksametre (hos drosjer), elektrisitetsmålere og tilsyn av måleredskaper og at kravene til ferdigpakninger overholdes hos fiskemottakene.

Skulle kontrollen avdekke brudd på lov eller forskrift har Justervesenet mulighet til å ilegge ytterligere sanksjoner.

Ved forsinket betaling løper det forsinkelsesrente på kravene.

Aktuelle lovhjemler

Tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 bokstav e

 Lov om målenheter, måling og normaltid § 31

Forsinkelsesrenteloven

SI-loven § 4

SI-loven § 1, jamfør SI-forskriften § 1.

SI-loven § 8

Kontakt oss