Årsgebyr for edelmetall

Hvordan skjer innkrevingen for dette kravet?

(Trykk på stegene for å lese mer)

Frivillig innkreving

1. Faktura

Bilde

2. Varsel om tvangsinnkreving

Bilde

Tvangsinnkreving

3. Til lokal namsmann

Bilde

Dette kan du gjøre på nettsiden

Justervesenet fører tilsyn med de varer som markedsføres som gull, sølv og platina (edelmetall). Dette innebærer at Justervesenet kan komme på inspeksjonsbesøk ved utsalgssteder. I inspeksjonen kan de sjekke for eksempel om varene er stemplet med finhets- og ansvarsmerker, finhetsstandardene er i samsvar med loven, ansvarsmerkene er registrert hos Patentstyret eller meldt til Justervesenet, finheten på varen er i samsvar med finhetsstemplet på varen. For tilsynsoppgavene betales det et årsgebyr til Justervesenet. Gebyret betales av hvert utsalgssted som omsetter edelt metall eller varer av edelt metall, uavhengig av om Justervesenet kommer på kontroll hos dem det inneværende året. Nærings- og Fiskeridepartementet fastsetter størrelsen på gebyret.

Skulle kontrollen avdekke brudd på lov eller forskrift har Justervesenet mulighet til å ilegge ytterligere sanksjoner.

Ved forsinket betaling løper det forsinkelsesrente på kravene.

Aktuelle lovhjemler

-skriftstykke, jf. tvangfullbyrdelsesloven § 7-2 bokstav f

Forsinkelsesrenteloven

SI-loven § 4

Edelmetalloven § 11

SI-loven § 8

Kontakt oss