Misligholdt lån Husbanken

Hvordan skjer innkrevingen for dette kravet?

(Trykk på stegene for å lese mer)

Tvangsinnkreving

1. Forhåndsvarsel om utlegg

Bilde

2. Varsel om utleggsforretning

Bilde

3. Utleggsforretning

Bilde

Dette kan du gjøre på nettsiden

Husbanken kan gi startlån og grunnlån til bolig. Dersom du misligholder lånet hos Husbanken krever SI inn lånet på vegne av Husbanken.

Det løper forsinkelsesrente på den delen av lånet som er misligholdt. Dersom du betaler deg ajour på lånet vil Husbanken trekke lånet tilbake fra SI - og du vil følge din opprinnelige tilbakebetalingsplan.

Aktuelle lovhjemler

-eksigibelt gjeldsbrev, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 bokstav a

Tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 bokstav g

SI-loven § 1, jamfør SI-forskriften § 1.

SI-loven § 8

Kontakt oss