Økonomisk sanksjon fra annen EØS-stat

Hvordan skjer innkrevingen for dette kravet?

(Trykk på stegene for å lese mer)

Frivillig innkreving

1. Faktura

Bilde

2. Varsel om tvangsinnkreving

Bilde

Tvangsinnkreving

3. Varsel om utleggsforretning

Bilde

4. Utleggsforretning

Bilde

Dette kan du gjøre på nettsiden

Det følger av arbeidsmiljølovens § 18-11 at avgjørelser om økonomiske administrative sanksjoner og bøter ilagt av ansvarlig myndighet eller domstol i en annen EØS-stat, er bindende i Norge.

Den kan fullbyrdes hvis avgjørelsen gjelder manglende overholdelse av nasjonale regler som gjennomfører, slik dette er innlemmet i EØS-avtalen, og avgjørelsen ikke kan påklages eller er rettskraftig.

Regler om dette finnes i: 

  • EØS-avtalens vedlegg XVIII nr. 30 (direktiv 96/71/EF) om utsending av arbeidstakere i forbindelse med tjenesteyting
  • direktiv 2014/67/EU om håndheving av direktiv 96/71/EF
  • endring av forordning (EU) nr 1024/2012 om administrativt samarbeid i informasjonssystemet for det indre marked

Aktuelle lovhjemler

Arbeidsmiljøloven § 18-11

SI-loven § 8

SI-loven § 1, jamfør SI-forskriften § 1.

SI-loven § 4

SI-loven § 7

Tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 bokstav e

Kontakt oss