Refusjonskrav - forvalteroppnevnelser

Hvordan skjer innkrevingen for dette kravet?

(Trykk på stegene for å lese mer)

Frivillig innkreving

1. Faktura

Bilde

2. Varsel om tvangsinnkreving

Bilde

Tvangsinnkreving

3. Varsel om utleggsforretning

Bilde

4. Utleggsforretning

Bilde

Dette kan du gjøre på nettsiden

I visse tilfeller blir det nødvendig at Tilsynsrådet oppnevner en forvalter av en advokatvirksomhet. Forvalteren skal forvalte advokatvirksomheten slik at skade og tap for klientene avverges i størst mulig utstrekning. Kostnadene ved forvaltningen eller avviklingen av advokatvirksomheten dekkes av Tilsynsrådet, men Tilsynsrådet kan kreve refusjon for disse kostnadene av det boet som advokatvirksomheten inngår i.

Aktuelle lovhjemler

Tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 bokstav e

SI-loven § 7

SI-loven § 4

SI-loven § 1, jamfør SI-forskriften § 1.

SI-loven § 8

Domstolloven § 228

Kontakt oss