Tilbakebetaling av feilaktig utbetaling - Pasientreiser

Hvordan skjer innkrevingen for dette kravet?

(Trykk på stegene for å lese mer)

Frivillig innkreving

1. Faktura

Bilde

2. Varsel om tvangsinnkreving

Bilde

Tvangsinnkreving

3. Varsel om utleggsforretning

Bilde

4. Utleggsforretning

Bilde

Dette kan du gjøre på nettsiden

Dersom du har mottatt for mye refusjon for pasientreiser, så kan den feilutbetalte refusjonen kreves tilbakebetalt etter pasient- og brukerrettighetsloven § 2-6 a.

Et krav på tilbakebetaling kan enten inndrives av Pasientreiser selv, gjennom motregning i fremtidig refusjon, eller av SI etter reglene i SI-loven.

Etter § 2-6 a sjette ledd beregnes et rentetillegg på 10 % av beløpet som kreves tilbake, ved tilbakekreving på grunnlag av forsett eller grov uaktsomhet.

Aktuelle lovhjemler

Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-6 a

Tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 bokstav e

SI-loven § 1, jamfør SI-forskriften § 1.

SI-loven § 7

SI-loven § 4

SI-loven § 8

Kontakt oss