Tilbakebetaling av midler Norec

Hvordan skjer innkrevingen for dette kravet?

(Trykk på stegene for å lese mer)

Frivillig innkreving

1. Faktura

Bilde

2. Varsel om tvangsinnkreving

Bilde

Tvangsinnkreving

3. Til lokal namsmann

Bilde

Dette kan du gjøre på nettsiden

Krav om tilbakebetaling av tilskudd oppstår som følge av at Norsk senter for utviklingsarbeid (Norec) har gitt tilskudd til partnere. Norec kan fatte vedtak om tilbakebetaling av hele eller deler av tilskuddet dersom det er ubrukte midler i prosjektet, tilskuddsmidlene benyttes på en annen måte enn det som er avtalt, og ved eventuelle feilutbetalinger fra Norec.

Hvis du ønsker å klage på ileggelsen av kravet, er det Norec som behandler dette.

Innkrevingen blir ikke stanset under behandlingen av søknaden før vi mottar annen beskjed fra Norec.

Krav om tilbakebetaling av tilskudd som ilegges statlige etater, det vil si staten, kommunen, fylkeskommunen, et interkommunalt selskap, regionalt helseforetak eller helseforetak - kan ikke tvangsinnkreves.

SI kan behandle søknader om nedsettelse av kravet, jf. SI-loven § 8. SI kan nedsette kravet dersom vi antar at en nedsettelse av kravet vil gi bedre dekning enn fortsatt innkreving av kravet. Vi kan ikke nedsette kravet, dersom vi antar at dette vil virke støtende overfor andre eller svekke den alminnelige betalingsmoralen.

Aktuelle lovhjemler

-skriftstykke, jf. tvangfullbyrdelsesloven § 7-2 bokstav f

SI-loven § 8

Kontakt oss