Tvangsbot barnelova

Hvordan skjer innkrevingen for dette kravet?

(Trykk på stegene for å lese mer)

Frivillig innkreving

1. Faktura

Bilde

2. Varsel om tvangsinnkreving

Bilde

Tvangsinnkreving

3. Varsel om utleggsforretning

Bilde

4. Utleggsforretning

Bilde

Dette kan du gjøre på nettsiden

Tvangsbot blir ilagt for å fremtvinge en handling. Barneloven § 65 gir domstolene anledning til å ilegge tvangsbot dersom avgjørelse om samvær, avgjørelse om foreldreansvar og om hvor barnet skal bo fast, ikke blir respektert.

Krav om tvangsfullbyrdelse av foreldreansvar, hvor barnet skal bo fast eller samvær, må settes frem for tingretten i det distriktet der saksøkte (den forelderen avgjørelsen skal tvangsfullbyrdes mot) bor.

For at tvangsbot skal bli ilagt, må det foreligge en avgjørelse fra en domstol (alminnelig tvangsgrunnlag) om foreldreansvaret, hvor barnet skal bo fast eller om samvær. Har foreldrene en skriftlig avtale om foreldreansvar, bosted og samvær, kan fylkesmannen fastsette at denne skal kunne tvangsfullbyrdes (særlig tvangsgrunnlag).

Aktuelle lovhjemler

Barneloven § 65

SI-loven § 4

SI-loven § 1, jamfør SI-forskriften § 1.

-rettskraftig dom/kjennelse, jf tvangsfullbyrdelsesloven § 4-1 annet ledd bokstav a

Kontakt oss