Bot - Dom

Hvordan skjer innkrevingen for dette kravet?

(Trykk på stegene for å lese mer)

Frivillig innkreving

1. Faktura

Bilde

2. Purring

Bilde

3. Varsel om tvangsinnkreving

Bilde

Tvangsinnkreving

4. Varsel om utleggsforretning

Bilde

5. Utleggsforretning

Bilde

Soning

6. Anmodning om soning

Bilde

Dette kan du gjøre på nettsiden

Når det gjelder tilfeller av alvorlige lovbrudd eller det ikke kan gis forenklet forelegg, kan du få et vanlig forelegg (bot). Vanlig forelegg via dom er en rettslig avgjørelse som treffes av en domstol.

Hvis du ønsker å søke om ettergivelse (benådning) eller klage på ileggelsen av kravet, er det påtalemyndigheten som må ta stilling til henvendelsen. Innkrevingen blir ikke stanset under behandlingen av søknaden før vi mottar annen beskjed fra påtalemyndigheten.

Vi kan behandle søknad om ettergivelse av purregebyr.

Aktuelle lovhjemler

-rettskraftig dom, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 4-1 andre ledd bokstav a

Ordbok

  • Påtalemyndigheten

    Den offentlige myndigheten som påtaler straffbare handlinger. Det kan for eksempel være Riksadvokaten, statsadvokaten og jurister i politiet.

  • Ettergivelse

    At den du skylder penger til (kreditor) sletter helt/delvis gjeld eller renter.

Kontakt oss