Betinget bot

Hvordan skjer innkrevingen for dette kravet?

(Trykk på stegene for å lese mer)

Frivillig innkreving

1. Faktura

Bilde

2. Purring

Bilde

3. Varsel om tvangsinnkreving

Bilde

Tvangsinnkreving

4. Varsel om utleggsforretning

Bilde

5. Utleggsforretning

Bilde

Soning

6. Anmodning om soning

Bilde

Dette kan du gjøre på nettsiden

I en rettssak kan retten bestemme at det gis en betinget bot.
Dette betyr at du får en utsettelse på den ilagte bota i en prøvetid.

Hvis vilkårene for utsettelsen brytes i løpet av prøvetiden må du betale bota og sitte eventuelt idømt tid i fengsel.

Aktuelle lovhjemler

-rettskraftig dom, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 4-1 andre ledd bokstav a

Kontakt oss