Forenklet Tollforelegg

Hvordan skjer innkrevingen for dette kravet?

(Trykk på stegene for å lese mer)

Frivillig innkreving

1. Faktura

Bilde

2. Purring

Bilde

3. Varsel om tvangsinnkreving

Bilde

Tvangsinnkreving

4. Varsel om utleggsforretning

Bilde

5. Utleggsforretning

Bilde

Soning

6. Anmodning om soning

Bilde

Dette kan du gjøre på nettsiden

Forenklet tollforelegg blir skrevet ut på stedet hvis du blir avslørt for smugling når du passerer grensa, i tollen på en flyplass, eller når du går i land fra ei ferje fra utlandet. Også i de tilfellene der politiet forfølger en smugler på ferske spor og stopper smugleren på et senere tidspunkt enn grensepasseringen, kan de skrive ut forenklet tollforelegg.

Hvis du ønsker å søke om ettergivelse (benådning) eller klage på ileggelsen av kravet, er det påtalemyndigheten som må ta stilling til henvendelsen. Innkrevingen blir ikke stanset under behandlingen av søknaden før vi mottar annen beskjed fra påtalemyndigheten.

Vi kan behandle søknad om ettergivelse av purregebyr.

Aktuelle lovhjemler

-vedtatt forelegg, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 4-1 andre ledd bokstav c

Kontakt oss